Vedtægter 2016

VEDTÆGTER for foreningen HANNIK

 VEDTAGET PÅ DEN STIFTENDE GENERALFORSAMLING DEN 9. NOV. 2010

med

ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 26. marts 2014 og ændringer vedtaget på generalforsamlingen 30. marts 2016

 1 Navn og hjemsted

Foreningen ”Hannik” har hjemsted i Thisted Kommune, er stiftet den 9. november 2010 og har sit primære virke i og omkring Frøstrup by.

2 Formål

Foreningens formål er udelukkende almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt. Foreningen kan derfor kun iværksætte aktiviteter, hvis de i lovgivningens forstand kan defineres som almenvelgørende eller på anden måde almennyttige.

Et eventuelt overskud i foreningen må ligeledes udelukkende anvendes til formål som anses for almenvelgørende eller på anden måde ses at have et almennyttigt formål.

Foreningens skal blandt andet gennem drift af et multicenter i Frøstrup arbejde for at skabe bedre muligheder for alle borgerne i området, ved at lave målrettede tilbud for alle aldersgrupper.

Foreningens tilbud kan omfatte såvel sportslige som kulturelle arrangementer

Foreningen skal arbejde på at fastholde og udbygge folks lyst til at bosætte sig i og omkring Frøstrup

Foreningen skal i forbindelse med alle sine aktiviteter overveje, hvordan man finder de bedste løsninger i forhold til miljø, energi, forurening og klima.

Foreningen skal som udgangspunkt arbejde for borgerne i Thisted og Jammerbugt kommune, men er åbent for medlemskab for alle.

3 Deltagelse i aktiviteter

Alle der har lyst kan deltage i foreningens aktiviteter. Undtagelsesvis kan bestyrelsen dog begrænse adgangen til et arrangement, således at kun medlemmer kan deltage.

4 Medlemskab for personer

Stk. 1 Alle personer kan mod betaling af kontingent optages som medlem af foreningen.

Stk. 2 Alle medlemmer der er fyldt 15 år kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer der ikke er myndige, kan ikke tegne foreningen udadtil.

Stk. 3 Der kan højst være to umyndige personer i bestyrelsen.

Stk. 4 Kun medlemmer der er fyldt 15 år har stemmeret på generalforsamlingen.

5 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer eller på e-mail via foreningens hjemmeside www.hannik.dk.

 6 Udmeldelse

Udmeldelse kan ske ved udløbet af den periode, hvortil man har betalt kontingent. Udmeldelse sker ved henvendelse til sekretær/kasserer.

7 Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

8 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Såfremt dette ikke sker, betragtes vedkommende som udmeldt.

9 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har modarbejdet foreningen. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens vedtægter.

10 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer som er fyldt 15 år og som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Alle medlemmer der har stemmeret til generalforsamlingen er valgbare til bestyrelsen.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel med opslag i multicenteret og ved annoncering på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden for generalforsamlingen og det reviderede regnskab samt bestyrelsesforslag og eventuelt indkomne forslag fra medlemmer fremlægges i multicenteret og lægges på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

11 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1)                   Valg af dirigent og referent

2)                   Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3)                   Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4)                   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5)                   Fastsættelse af kontingent

6)                   Behandling af indkomne forslag

7)                   Valg af bestyrelse

8)                   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9)                   Valg af revisionsfirma

10)                 Eventuelt

12 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 17 og § 18.

13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

14 Bestyrelse – Valg

Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer samt to suppleanter, valgt for 2 år ad gangen. 3 medlemmer er på valg i ulige år og 4 medlemmer i lige år.

Senest ugedagen efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Disse udvalg kan bestyrelsen udpege blandt alle medlemmerne af foreningen

Stk. 2 Overgangsbestemmelser.

I 2015 skal de bestyrelsesmedlemmer der ikke har været på valg i 2014 på valg sammen med det af de i 2014 valgte bestyrelsesmedlemmer der har opnået færrest stemmer – I tilfælde af stemmelighed trækkes lod mellem de der har opnået færrest stemmer i 2014.

15 Forretningsorden og tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 50.000 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 10.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

16 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1.marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Revision skal foretages af statsautoriseret eller registreret revisor.

17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske efter generalforsamlingsbeslutning. Til vedtagelse af forslaget kræves et flertal på mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

18 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves mindst ¾ ad de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre.

Et eventuelt nettoprovenu ved opløsning af foreningen Hannik skal efter generalforsamlingens beslutning tildeles en eller flere foreninger, hvis formål anses for almenvelgørende eller på anden måde ses at have et almennyttigt formål, således som skattemyndighederne definerer begreberne.

 

Vedtaget på generalforsamlingen marts 2016.

 

 

Nyt fra Hannik 2015

Kære medlemmer af Hannik

Endnu et år er ved at være gået, og vi kan gøre status for 2015. For bestyrelsen har der atter været travlhed, men meget er nået og mere står tilbage. Bestyrelsen takker alle for opbakning bag projektet, som jo i alt sin enkelthed går ud på at gøre Frøstrup til en endnu bedre by at bo i.

Først er der det med kontingent

Kontingentet for 2016 er fastsat til 50 kr. for en enkelt person og 100 kr. for en husstand (alle der bor sammen på en adresse). Du har to muligheder

 • at overføre pengene til Hanniks bankkonto som er i Sparekassen Thy: Registreringsnummer 9114 og kontonummer 0001998781, Skriv dit navn på som besked til modtager.
 • Du kan også gå ind i Sparekassen i Frøstrup og bede dem overføre beløbet/sætte det ind på vores konto.

Hvis du ikke tidligere er registreret som medlem, så send en mail til hannik@hannik.dk med følgende oplysning fornavn/fornavne, efternavn/efternavne, adresse, telefon, e-mailadresse. Hvis du ikke har fået dette brev på mail, så skyldes det at jeg enten har en forkert e-mail adresse eller slet ingen. Vis en udskrift af dette brev til folk, som du tror, vil støtte op om sagen.

 

Økonomi

Indtægterne er vokset pænt i år vi har tre store indtægtskilde, udlejning til Frøstrup Borgerkro, udlejning af sal til private og vores egne arrangementer. På udgiftssiden vejer energiudgift stadig tung, men også små nyanskaffelser og vedligeholdelse er en meget stor del af udgiftbudgettet. Samlet set har vi et mindre overskud, men det er ikke stort nok, til at vi kan få afviklet gælden på omkring 300.000 kr. som var dem vi måtte låne for at købe kroen.  Vi overvejer stadig, hvordan vi skal få afviklet denne gæld.

 

Færdiggørelse af første sal

I anden runde af byfornyelsesprojektet fik vi samlet tilstrækkeligt med midler sammen, til at gøre første sal færdig. Vi har tre rigtig flotte lokaler

”Byrådssalen” som er indrettet med et stort konferencebord White Board tavle og projektor. Lokalet kan uden videre bruges til undervisning konferencer foredrag med mere. Indtil nu kar vi haft møde med hollandske borgmestre, der har været EDB undervisning, sejlerkursus og meget mere. Har du brug for lokalet, så kontakt Poul Erik Kjærgaard. Hvis der er gratis/fri adgang koster det ikke noget, men er det et lukket selskab skal der betales leje.

”Kontoret”   er indrettet med 7 EDB anlæg, som er en gave fra EUC Nordvest, Bruges til administration, men også til en slag borgerservice. Tirsdag eftermiddag vil der være åbent og vi vil i fællesskab kunne hjælpe folk med at bestille pas, kørekort og meget mere hos kommunen.

”Biblioteket” Takket være gaver fra alle mulige mennesker, har vi fået indrettet et bibliotek med et meget alsidigt udbud af bøger. Der er noget for en hver smag. Kik forbi om tirsdagen, vi holder åbent hver tirsdag samtidig med at bogbussen efter aftale holder foran Frøstrup Gamle Kro. Alle reolerne og meget mere af inventaret er en gave fra Revision Limfjord . Også Biblioteket kan lånes/lejes af alle.

 

For helle første sal i huset gælder det, at brugen først og fremmest skal være til glæde for alle borgerne i området. Kun hvis det ikke er optaget af frivillige aktiviteter, kan det lejes.

Hvor meget det vil blive brugt afhænger af jer der læser dette Bestyrelsen har slet ikke kræfter til at fylde rummene med aktiviteter, så derfor hvis du har et eller andet du gerne vil lave, så gå i gang. Kontakt vision@hannik.dk, og vi vil finde ud af hvordan du kommer videre. Kortklub, madklub, strikkeklub, film, foredrag og meget andet kunne være interessant. Vi har brug for dig!

 

Energipunkt 

Energipunktet er næsten helt færdiggjort i år. Vi har nu 4 jord til vand varmepumper og tre luft til vand varmepumper. Dertil kommer et solvarmeanlæg (dog opsat på Frøstrup Gamle Kro). Alle anlæggene er tilsluttet EDB og fra næste år, vil i på vores nye hjemmeside kunne følge produktionen på de enkelte anlæg. I løbet af året har vi haft nogle og tyve rundvisninger for større og mindre grupper.  Hvordan vi har tænkt driften skulle være fremover, fremgår af vores nye hjemmeside – enrgipunkt.dk Du kan smugkikke allerede nu. I forbindelse med rundvisningerne har vi været så heldige at få ansat en dygtig kogekone Doris Kristensen på timelønsbasis.  Vi har på nuværende tidspunkt solgt ti rundvisninger til Thisted kommune i 2016 og vi skal medvirke i et større arrangement om varmepumper i 2016.

 

Energiforsyningen

Vi får al vores varme til Frøstrup Gamle Kro fra Energipunkt. Vi kan producere tre gange så meget varme, som vi har brug for, men endnu har vi ikke fundet den optimale løsning på dette problem. Foreløbig lader vi de enkelte anlæg køre på skift. Alle varmepumperne kræver strøm. Hver gang vi producerer for tre kroner varme, koster det en krone. Dette problem er endnu ikke løst. Vi har købt 8 vindturbiner og de 4 af turbinerne er opsat på taget af Energipunkt, men de er ikke i drift, fordi leverandøren har haft problemer med at skaffe3 en inverter, som skal omsætte vindenergien til strøm, som kan føres ud på nettet. Vi har fået løfter (indtil flere gange) om, at de første bliver klar straks i det nye år.

 

Terrasse

Dolle A/S har atter en gang vist sin velvilje. I ved jo sikkert alle, at den flotte trappe op til første sal, er en gave fra Dolle A/S. Nu har de tilbudt os en flot stor terrasse på ca. 70 m2 til opsætning udenfor salen. Vi siger tak!

 

Planer for 2016

 

Vi håber, at rigtig mange vil blive aktive i 2016 og huset vil blive brugt endnu mere end i år.

Vi er i gang med at ansøge om nye midler til tredje fase i byudviklingsprojektet for Frøstrup og omegn. Vi taler denne gang om et mere beskedent budget på omkring 2 mio. kr.

Vi  ønsker:

Flisebelægning: På området nord for Energipunkt Frøstrup-Hannæs skal være et nyt centralt samlingspunkt for en række af byens aktiviteter.                                                                  230.000 kr.
Højbede: Der laves 40 højbede på en del af Hanniks grund ved Frøstrup Gamle Kro og i området omkring Energipunkt Frøstrup-Hannæs. Halvdelen af højbedene stilles til rådighed for den lokale skoles elever, således at hver klasse (pt er der 10 klasser fra 1. til 5 klasse) i skoletiden kan dyrke grøntsager med mere. Herved skabes tidlige positive holdninger til et sundt liv. Højbedene laves med siddekant, så det kan fungere som tilhørepladser ved koncerter med mere.

De resterende 20 bede tilbydes andre borgere i området                                      50.000 kr.

Krolfbane: Et sundt liv skal være for alle aldersgrupper, derfor er der behov for motionsmuligheder for ældre.                                                                                                                                   60.000 kr.

Gangsti: Plejehjemmet forbindes med en sti til Storkevej 11, således at der bliver umiddelbar adgang for folk i rullestol eller med rollator fra plejehjem til Krolfbane.                     114.300 kr.

Beplantning: Tilplantning af pladsen omkring Frøstrup Gamle Kro og området ved Energipunkt Frøstrup (på bilagskortet er området markeret med rødt).

Indkøb af planter, buske og træer.                                                                            100.000 kr.

Info skærme: Stor udendørs elektronisk skærm ved Frøstrup Gamle Kro. Det er vigtigt at lokale såvel som turister hurtigt kan få et overblik over de tilbud der er i byen.    132.000 kr.
Vindturbinetræ: Fransk produceret ”træ”, lavet af metal, hvor bladene er mikrovindturbiner.  Ud over at producere strøm for Energipunkt Frøstrup, skal den være Energipunktets nye varemærke.                                                                                                                    280.000 kr.

Kunst: 5 lokale indbudte kunstnere laver hver en skulptur/installation. Skulpturerne skal tage udgangspunkt i ”Bæredygtig udvikling” som er idegrundlaget for det byfornyelsesprojekt, der samarbejdes om i Frøstrup. Skulpturerne skal indeholde genbrugsmaterialer og være egnet til opstilling i det fri.                                                                                                                             140.000 kr.

Naturprojektet: Lokale fuglekyndige vil lave guidede ture til naturreservaterne både for lokale beboere og for turister. Da man ikke fra Vejlernes fugle observationsstederne kan komme tæt på fuglene kræver projektet indkøb af 5 til 10 teleskoper med stativer. 25.000 kr. er bevilget af friluftsrådet.                                                                                                                           45.000 kr.

Navneskilte: Vi vil gerne have fremstillet navneskilte, der viser hvilken familie, der passer det enkelte træ.                                                                                                                   7.500 kr.

 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen i Hannik

Driftsplan for Energipunkt

Sådan fungerer Energipunkt Frøstrup

Målsætning

 1.  At fremvise så mange forskellige brugbare løsninger, på overgang til hel eller delvis anvendelse af vedvarende energikilder. Løsningerne er primært rettet mod enfamilieshuse og mindre virksomheder op til 1000 m2 etageareal.
 2.  At fremvise forskellige energibesvarende løsninger i forhold til boliger.
 3.  At fremvise en kombination af løsninger, der kan forsyne en ejendom på 1000 m2. med el og varme udelukkende fra vedvarende energikilder.
 4. At skabe 1 til 2 arbejdspladser i Frøstrup baseret på drift af Energipunkt Frøstrup.

Arbejdskoncept

Udgangspunktet er Energipunkt Frøstrup med sine 400 m2 under tag. Samt det den omliggende grund.
Bygningen er fuldt renoveret, men fastholdt i et rustikt betonlook, indrettet med en administrationsdel på ca. 60 m2 med lager, bad, toilet og køkken. Og en udstillingsdel på 340 m2.
På området omkring bygningen er nedgravet 4 sæt jordslanger på hver 450 m til brug for jord til vand varmepumper. Taget er klar til montering af solceller og vindturbiner. På udendørsområdet kan ligeledes placeres forskellige anlæg så som solvarmere.
Ud over dette råder ejer foreningen Hannik Frøstrup Gamle Kro (storkevej 1) med stor sal (170 personer) og to mindre (40 personer)

Udstillingsarealet skal anvendes til

Faste anlæg indendørs
Varmepumper som er i drift. Der indgås kontrakt med producenter/importører på minimum 2 års drift. I øjeblikket er der driftsaftale om
– 4. jord til vand varmepumper, her er en ledig plads
– 3. luft til vand varmepumper, her er en ledig plads
– 8 vindturbiner som er i drift, monteret på taget af energipunkt Frøstrup og Frøstrup Gamle Kro.
– Solcelleanlæg – der er plads til 2 østvendte og 2 vestvendte anlæg.
Der indgås kontrakt med Hannik om priser og vilkår for opsætning af anlæg.
Anlæggene forbindes alle med Internettet og måleresultater kan aflæses på hjemmesiden energipunkt.dk
Specifikke vilkår fremgår af samarbejdsaftalerne. Alle med faste installationer har egen nøgle til Energipunk Frøstrup. Aftaler gælder for minimum 2 år.
Hannik forsikrer anlæg.

Mobile anlæg indendørs

Her tænkes på f.eks. luft til luft varmepumper, pille fyr, det afgørende er, at anlæggene ikke er i drift, og der vil derfor ikke være måleresultater som kan aflæses. Det udstillede skal handle om vedvarende energikilder eller energibesparende foranstaltninger
Leje af stand på 3 m2 koster for et ½ år p.t. 5.000 kr. (skiftedag 30.6 og 31.12). Lejer får egen nøgle og har ret til at bruge faciliteter på stedet (toilet, depot, køkken, strøm, borde og stole samt Internet). Eventuelle annonceringsudgifter til konkrete arrangementer, betales af udstillere efter aftale. Udstiller forsikrer det udstillede.

Udendørs anlæg

Der kan placeres udendørs anlæg som f.eks. solvarmere på området Her er mulighed for at vise anlæg i drift eller anlæg som blot udstilles. Ved driftsanlæg laves minimum 2 års kontrakter ved udstilling min ½ års kontrakter, jf. ovenfor.
Der tages hensyn til lokalplanen, idet alle opstillinger skal være sikkerhedsmæssigt godkendt med mere.

Hvem får adgang?

 1. Almindelige borgere: Der vil blive holdt åbent i forbindelse med særlige arrangementer i byen, f. eks. byfest, loppemarkeder, sportsbegivenheder, og altid den første lørdag i måneden. Adgang vil være gratis, men gæster vil kunne købe en kop kaffe og en vand. ”Energipiloter” lokale borgere, med en mindre uddannelse på området, står til rådighed for at forklare, hvordan tingene virker og fortælle om stedets historie.
 2. Særlige arrangementer. Hannik laver i samarbejde med udstillere 1 årligt arrangement, hvor anlæg fremvises, og der fortælles om de forskellige muligheder. Der annonceres bredt. I regionen.
 3. Producenter/importører og forhandlere af de forskellige anlæg, vil hver især have nøgle og dermed fri adgang til området.
  1. Producenter overfor forhandlere/montører af anlæg kan afholde konferencer, kurser med mere. I sådanne sammenhænge kan der efter aftale leveres forplejning samt leje af mødelokale på Frøstrup Gamle Kro, som ejes af Hannik.
  2. Forhandlere overfor mulige kunder. Her kan anlæggene fremvises, så kunderne ved selvsyn kan se, hvad det er, de skal investere penge i.
  3. Turister. Hannik samarbejder med Den Grønne Tråd, Thisted Kommune og andre interessenter om arrangementer, for således at øge mængden af energiturister. Såvel danskere som udlændinge vil være interesseret i bæredygtige energiløsninger. Hannik arbejder for at Frøstrup skal blive et stop på vejen, når besøgende skal se Testcenter for store vindmøller, bølgeenergi, geotermisk energi og bioenergi.

Rundvisning for grupper
Der kan til enhver tid bestilles rundvisning på Energipunkt Frøstrup. En rundvisning for grupper koster 1000 kr. plus moms. Besøget kan udvides til også at omfatte Frøstrup Gamle Kro prisen vil da være 1500 kr. plus moms.

En rundvisning i Energipunkt Frøstrup indebærer

 1. fysik fremvisning af Energipunkt Frøstrup. De anlæg, der er i drift gennemgås, herunder vise måleresultater 42” skærm. Eventuelle anlæg udenfor drift omtales, men mindre detaljeret.
 2. en gennemgang af historien bag opbygningen af Energipunkt Frøstrup.
 3. en redegørelse for samspillet mellem Thisted Kommunes ”Energi- og Ressourceplan 2014 – 2017”
 4.  Modtager af rundvisning kan bede om en konkret vægtning af de forskellige elementer.

En rundvisning i energipunkt Frøstrup og Frøstrup Gamle Kro indebærer

 1. Foruden ovenstående punkter 1 til 4
 2. En gennemgang af Udviklingsprojektet for Frøstrup og omegn. En historie om hvordan  en landsby med støtte fra kommune og fonde forsøger at skabe en udvikling, hvor mottoet er: fra afvikling til udvikling.

Forplejning

Der kan bestilles forplejning – mindst 20 portioner – Forplejning finder sted på Storkevej 1 (200m fra Energipunkt Frøstrup). Under serveringen, vil der blive fortalt om hele udviklingsprojektet i Frøstrup. Forplejning skal normalt bestilles mindst ugedagen før besøget.
I øjeblikket tilbydes:

 • 1 stk. sandwich a’ 50 kr. hovedbestanddelen er lokale økologiske råvarer
  • ½ flute med æggesalat og grøn salat
  • ½ flute eller fiskefrikadelle, grøn salat og remoulade
  • ½ flute med hakkebøf rødbeder løg og grønsalat
 • 2 retter mad, hverdagsretter – forret og hovedret (så vidt muligt baseret på lokale økologiske råvarer) samt en genstand (øl eller vand eller snaps) og kaffe eller te i alt 160 kr.
 • Kaffe med eller ost på franskbrød eller rullepølse på franskbrød 50 kr.
 • Øl og vand 20 kr. (ikke nødvendigt at bestille).

Foreningen Hannik – e- mail: hannik@hannik.dk